ВУЗ ШАГ
 

Ворочівська загальноосвітня школа І ступеня

 

Статут школи

                                                   ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу СТАТУТ ШКОЛИ

 

 

 

                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                       Рішенням 3 сесії ІІV скликання

                                                                                                                                                                Перечинської міської ради

                                                                                                                                                                21 грудня 2017 року № 176

 

 

 

 

 

  СТАТУТ

  

 ВОРОЧІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

 

          ШКОЛИ        І   CТУПЕНЯ

     ( нова  редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ворочево  -   2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         СТАТУТ

 

                          Ворочівської загальноосвітньої школи І ступеня

 

 

                                                І.Загальні положення

                                                                                       

           1.1  Ворочівська загальноосвітня школа І ступеня , створена в 1946році знаходиться у комунальній власності.

 

         1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: інд.89220, село Ворочево 113-а, Перечинський район, Закарпатська область,тел .48-2-93.

 

        1.3 Загальноосвітній заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, власний рахунок.

 

        1.4.Заклад заснований на комунальній формі власності. Засновником Ворочівської загальноосвітньої школи І ступеня Перечинського району Закарпатської області є Перечинська міська рада, юридична адреса: 89200, Закарпатська область, м. Перечин, пл. Народна, 16, код ЄДРПОУ 04351274.

 

       1.5. Уповноваженим органом управління навчального закладу є відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради Закарпатської області (далі – орган управління освітою, відповідно до делегованих повноважень, код ЄДРПОУ 41625530)

 

         1.6. Головним завданням навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової освіти.

 

          1.7.Головним завданням навчального закладу є:

            -забезпечення реалізації права громадян на початкову освіту: виховання громадянина України;

           -виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

           -формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

           - виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

           - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового

світогляду;

           -реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань

          -виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців)

          -створення умов для оволодіння систем : наукових знань про природу, людину та суспільство.

           1.8 Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

           1.9 Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом:.

           1.10 Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

             -безпечні умови діяльності;

             -дотримання державних стандартів освіти;

             -дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

             -дотримання фінансової дисципліни.

           1.11.Навчальний заклад має право:

              -проходити в установленому порядку державну атестацію;

               -визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником  (засновником);

               -визначати варіативну  частину робочого навчального плану;

               -в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

               -використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу процесу;

               -бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України і власним статутом;

               -отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

               -залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

               -розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

               1.12  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для організації забезпечуються засновником і здійснюються Перечинською районною поліклінікою.

                1.13 Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

                  II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

              2.1  Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до  перспективного, річного плану.

             В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

             План роботи затверджується відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та  спорту Перечинської міської ради .

 

             2.2  Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий  навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

              Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

             У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків         ( щоденний, тижневий) та режим роботи ( щоденний, річний).

 

            2.3 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково- методичну літературу, дидактичні матеріали, форми , методи, засоби навчальної роботі, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

            2.4   Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес з денною формою навчання.

 

             2.5   Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом завідуючої  школою на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх   замінюють , а також копії свідоцтва про народження дитини та медичної картки встановленого зразка.

           2.6.Індивідуальне навчання та екстернат організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти,затверджене Міністерством освіти і науки України.

          2.7.У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

          2.8 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учні встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбаченні робочим навчальним планом.

            Навчальний рік поділяється на 2 семестри. Початок і завершення кожного семестру графік канікул затверджуються щорічно відповідно до нормативних документів МОН України.

         2.9.   Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

            2.10.3а погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов , специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального .року не повинна становити менш як  30  календарних днів.

            2.11 Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах- 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

             2.12  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

              Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

               Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвигок їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

             2.13.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

              2.14  У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів , ведеться тематичний облік знань.

               У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально,у 3-4 класах- за 12-бальною шкалою.

У документі про освіту ( табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

               2.15Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класоводами.

               2.16 Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. № 924/2 7369

              2.17  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 р. № 1547 (зі змінами наказ № 480 від 04.05.2016 р.), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за № 157/26602.

               2.18 Учням, які закінчили початковий ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту - табель успішності.

 

               2.19 За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення - Похвальний лист.

 

 

                    III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

             3.1 .Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому

навчальному закладі є: учні; завідуюча школою; педагогічні працівники,батьки або особи, які їх замінюють.

             3.2 Права і обов’язки учнів , педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

              3.3 Учні мають право:

            - на вибір факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально технічною, культурно-спортивною, корекційно -відновною та лікувально оздоровчою базою навчального закладу;

            -  на захист від будь-яких фори експлуатації, психічного і фізичного                      насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

            -на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

            -на участь в олімпіадах,конкурсах,виставках;

            -брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях,творчих студіях, гуртках,  групах за інтересами.

            3.4  Учні зобов’язані:

            -оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

           - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

           -бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

           -дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

            - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

           -дотримуватися правил особистої гігієни.

           3.5  Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями , які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічної діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров ’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

            3.6 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

             3.7  Педагогічні працівники мають право на:

            -захист професійної честі, гідності;

            -самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, н шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);

            - участь в обговоренні та вирішенні питань  організації навчально-виховного процесу;

            -проведення в установленому порядку науково-дослідної експериментальної, пошукової роботи;

            -виявлення педагогічної ініціативи;

             -позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

            - участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

           -підвищення кваліфікації, перепідготовку;

            -отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеним законодавством України;

          -на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

           Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

           3.8  Педагогічні працівники зобов'язані:

          -забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін  відповідно до навчальних програм нарівні обов'язкових державних вимог;

           -сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також       збереженню їх здоров ’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

           -сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

           -настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу д державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

          -виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народ України;

           -готувати учнів до самостійного життя життя в дусі взаєморозуміння, миру,       злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

           -дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

           -захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам.

           -постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність,   загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила  внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

          -виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

          -брати участь у роботі методичних об'єднання.

 

           3.9 У навчальному закладі обов'зково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п"ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

           3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору ( контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

           3.11 Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

          -обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

           -звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

           -брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

            - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

           3.12  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми початкової загальної середньої освіти і зобов’язані:

          -забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

         -постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

            -поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мої                 повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

            -виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

              3.13 Представники громадськості мають право:

              - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальному закладі;

             -керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями

             -сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

            -проводити консультації для педагогічних працівників;

           -  брати участь в організації навчально-виховного процесу;

             3.14  Представники громадськості зобов’язані:

              -  дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя,шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

                           ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

            4.1.Управління    навчальним   закладом здійснюється його засновником та відділом освіти, культури, сім’ї, молоді  та  спорту  Перечинської міської ради.

             Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює завідуюча школою. Завідуюча школою призначаються і звільняються з посади відділом освіти Перечинської райдержадміністрації.

            4.2 Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є батьківські збори колективу, що скликаються не менше одного разу рік.

             4.3 Завідуюча навчальним закладом:

             - забезпечує навчатьно-виховний

процес;

              -забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівне досягнень учнів у навчанні;

              -відповідає за жість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільні роботі,   проведення виховної роботи;

             -забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

              -підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

              -забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

              -  контролює організацію медичного обслуговування учнів;

              -здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни                обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

              -розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

             -за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

               -несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами батьків, засновником , місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

                4.4   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства і затверджується відділом освіти, культури,сім”ї, молоді  та спорту Перечинської міської ради.                 

                  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки                     ( посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

                  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

                  4.5  У навчальному закладі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

                                 V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

                  5.1 Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

                5.2 Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

               5.3 Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

              5.4 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

              5.5 Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів.

             5.6.Відповідно до рішення сільської ради села Ворочево від 19.07.1990р. № 11 навчальний заклад має земельну ділянку, навчально-дослідну ділянку, зону відпочинку господарську будівлю,надвірні вбиральні.

 

                    VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

             6.1 Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на оcнові його кошторису.

             6.2 Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

               - кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

               -доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок;

               -кошти фізичних,юридичних осіб;

              - благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

           6.3 У навчальному закладі може бути створений фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально- побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

                Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

               Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом згідно з наказом зав.школою, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

              Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює відділ освіти, культури, сім”ї, молоді та спорту Перечинської  міської ради.

           6.4 Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси , користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.

              6.5 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

 

 

                6.6 Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального заклалу встановлюється відповідно до законодавства.

                            

                                 VII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

             7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.         

           7.2 Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установками,  підприємствами,  організаціями,  громадськими об’єднаннями інших країн.

         

                    VIII КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

                8.1Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

               8.2 Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Перечииської районної державної адміністрації

               8.3 Основною формою державного контролю за діяльністю навчального заклад  є  атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

               8.4 У  період між атестацією проводяться перевірки ( інспектування; навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

            IX РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

              9.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчалі ного закладу приймає засновник.

              Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

            Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією,  призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду-ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

            З часу призначення ліквідаційної комісії до неї. переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

            9.2 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладe, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, склала  ліквідаційний баланс і

представляє   його засновнику.

            9.3  У випадку  реорганізації  права  та  зобов’язання навчального  закладу переходять  до  правонаступників  відповідно  до  чинного  законодавства   або  визначених навчальних  закладів.